ورزش صبحگاهی و اثرات مفید آن بر زندگی
ورزش صبحگاهی و اثرات مفید آن بر زندگی

تحقیقات نشان داده است که ورزش صبحگاهی، علاوه بر تاثیرات بسزایی جسمانی، در شادابی و نشاط و افزایش روحیه نیز نقش پررنگی دارد. اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که مثل بنده صبح ها ورزش نمی کنید یا وقت ندارید این را بدانید که حتی ۱۰ دقیقه حرکات کششی نیز تاثیر چشمگیری در زندگی شما در آن روز دارد….

ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عـامل مهمی در ایجـاد نشاط و شـادابی وتأمین سـلامت جسم و روح دانش آموزان باشد.
این برنامه با توجه به ویژگیهایی خاص آن در ۳ بخش گـرم کردن ، پیـاده کـردن هـدف و بازگشت به حـالت اولیه طـراحی می گردد ، انجام این برنامه در ابتـدا بـا افـزایش تـدریجی ضربـان قلب توأم است که به آستانه تحریک برای افزایش استقامت عمومی می رسد و سرانجام به حالت اولیه بر می گردد .
اجرای ورزش صبحگاهی بطور منظم و روزانه می تواند نقش بسیار مهمی درکسب آمادگی جسمانی ، روانی و نشاط و شـادابی دانش آموزان داشته باشد . انجام فعالیتهای مداوم اثرات مثبتی بر بافت استخوانی دارد . یافتـه های پژوهشی بیـان داشته اند که ورزش در رشد طـولی استخـوان ونیز آرایش سلولهـای استخـوانی تـأثیر بسیار نـاچیزی دارد ، امـا تأثیر فعـالیتهای ورزشی در افزایش تراکم و رشد عرضی استخوان با افزایش مواد معـدنی در آن تـأیید شده است و بـی تحـرکی و حـذف فشار مکانیکی از
استخوان ها باعث کاهش مواد معدنی و کاهش استحکام آنها می شود .
مرحله زوال استخوانی دردختران ، پس از سن ۱۱ تا ۱۴ سالگی شروع می شود بنابراین دوران پیش از بلوغ مرحله بسیار مهمی در رشد استخوانی آنهـاست . استحکام استخـوان ها به تراکم مواد معدنی در آنها و نحوه آرایش سلولهای استخوانی بستگی دارد . اجرای برنامه ورزشی روزانه مـوجب ارتقاء سطح آمادگی قلبی عروقی می شود ونیاز به صرف وقـت زیـادی ندارد . درچنین برنـامه ای لازم است که ضربـان قلب تا ۱۴۰ بـار در دقیقه افزایش یابد و پنج روز در هفته استمرار یابد .
یک برنامه تمرینی مشتمل بر سه نوبت انقباضهای ایزومتریکی ۶ ثانیه ای و به مدت ۵ هفته روزانه برعضلات گردن ، اندامها و یـا تنه مـوجب کـاهش ۱۶ تا ۴۲ میلیمتر جیـوه فشار سیستولی و ۲۰ تا ۲۴ میلیمتر جیـوه فشار دیاستولی شـده است . هنـگام ورزش سیستم ترشحی همانند سیستم عصبی ، اثرات مثبتی برواکنش بدن نسبت به هر فعالیت خاص دارد وهماهنگی مکانیسم های مختلف بدن ، ازجمله مکانیسم تولید انرژی برای اجرای فعـالیت کمـک مـی کند . واکنش های سیستم ترشحی بـا تـوجه به متغییرهـای هـر ورزش خـاص و خالتهای فیزیولوژیکی و روانی مختلف تغییر می یابد . رابطه بین سطح انتظار یک فرد و توانایی واقعی او در امر اجرای فعالیت ، روی سطح استرسی که باید تحمل کند اثر می گذارد . فواید مربوط به نـرمشهای روزانه فقط به کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی خـلاصه نمی شود بلکـه تقویت سیستم ایمنی بـدن ، بـالا رفتن سطح بهـداشت روانی ، بهبود کیفیت عمر را بدنبال خواهد داشت . انجام چند حرکت ساده و منظم آن هم در چند دقیقه بدن را درمقابل عوارض جسمی زیادی مصون می دارد . یک برنامه ورزشی مناسب چگونگی تناوب وتکرار تمرینات ، شدت تمرینات و درنهایت مدت اجرای تمرینات را در بر می گیرد :

۱) تناوب تمرینات حداقل ۵ روز درهفته
۲) شدت تمرینات به قدری که به نفس ، نفس بیفتید . این بدان معناست که تعداد ضربان قلب شما حداقل به ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلبتان افزایش یابد .
۳) مدت اجرای تمرینات . حداقل تا ۱۰ دقیقه باشد تا برای بدن مفید واقع گردد .

نرمش مداوم باعث انبساط خاطر وشادابی می شود ، بیشتر افسردگـی هـا درکـودکان در دوران ابتـدایی و درنوجـوانان در دوره راهنمایی ودبیرستان است . این افسردگیها بیشتر زائیده حوادث نـامطلوب زنـدگی است که معمولاً نیـاز به دارو و درمـان ندارند و اگر عوامل ایجـاد کنند ه آن برطرف شوند خود به خود درمان می شوند .
تمرینات بدنی و ورزش یکی از راههای علاج و تسکین فشارهای روانی است . از آنجـا ئیکه فشارهای روانی می تواند بـاعث بروز خستگی شوند ،تمرینات بدنی موجب بالا رفتن قدرت عضلانی می گردند وخون بیشتری در آنها جریان می یابد و از میزان خستگی و دردهای عضلاتی ناشی از فشارهای روانی می کاهد . هم چنین تمرینات بدنی با افزایش سطح اندرو فین خون مـوجب بالا بردن نشاط و شادابی در افراد می شود. بنـابراین دانـش آموزان قابلیتـهای بیشـتری برای فائق آمدن برمشـکـلات روانی را پیـدا می کنند . دانش آموزانی که اقدام به انجام فعالیت منظم می نمایند هدفمند و امیدوار گشته وتغییرات زیـادی را در اهـداف زندگی خود بوجود می آورند .
ورزش مهمترین عامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها است. ثـابت شده است که نرمشها ی مداوم روانه موجب کاهش اضطراب ، افسردگی ، تنظیم وتعدیل میزان استرس و حتی تغییرات شخصیتی ( پیدایش دیده مثبت تری نسبت به زندگی ) می شود .

منبع:شهر ورزش