یک پدر کیست؟

ک پدر کسی است که تو را می گیرد

تو را نگه میدارد و بالا میکشد

آن زمان که سقوط می کنی!

لباس های خاکی ات را پاک میکند

و می گذارد که دوباره سعی کنی

یک پدر کسی است که می خواهد تورا باز دارد

زمانی که در حال مرتکب شدن خطایی هستی

اما اجازه می دهد که تو راه خود را پیدا کنی!

حتی یک زمانی قلبش در سکوت می شکند

آن زمانیست که تو آسیب دیده ای!

یک پدر کسی است که زمانی که گریه می کنی،

تو را در آغوش می کشد گه تو اشکش را نبینی.

و زمانی که قوانین را زیر پا می گذاری،

تو را دوستانه نصیحت می کند.

زمانی هم که موفق می شوی،

او از غرور می درخشد.

و اما زمانی که تو اشتباه می کنی،

باز هم او هست که به تو ایمان دارد.


پدر ، تو تمام خصلت های یک پدر دلسوز را داری،

و خیلی هم  بیشتر!

منبع : مسعود پیروی