دعای روز 5 شنبه
دعای روز ۵ شنبه

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانیاش هميشگى است

سپاس خداى را كه شب تاريك را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ‏ آن را درحالیكه قرين نعمتش بودم بر تن من كرد،خدايا!همچنان‏كه مرا براى اين روز نگاه داشتى براى امثال آن نيز پابرجا بدار و بر پيامبر اسلام محمّد و خاندان او درود فرست و مرا در اين روز و شبها و روزهاى ديگر به فاجعه انجام گناهان مبتلا مساز،خير اين روز و و خير آنچه در آن است،و خير بعد از اين روز را روزیام گردان و شرّ اين روز و شرّ آنچه در آن است و شرّ بعد از آن را از من دور ساز.خدايا!من با گردن نهادن به دين اسلام به سوى تو وسيله میجويم و با حرمت نهادن به قران بر تو اعتماد میكنم،و دوستى محمّد،بنده برگزيده است كه(درود خدا بر او و خاندانش باد)نزد تو شفاعت میطلبم،

پس بار خدايا پيمانى كه روا شدن حاجتم را به آن اميد بسته‏ام به حساب اور،اى مهربان‏ترين مهربانان!بار خدايا در روز پنجشنبه پنج حاجت‏ مرا برطرف نما،كه آنها را جز كرم تو گنجايش و جز نعمتهاى تو طاقت ندارد:سلامتى كه با آن براى انجام‏ طاعتت نيرو گيرم و عبادتى كه با آن سزاوار پاداش فراوان تو گردم،و گشايشى در حال،من با روزى حلال‏ و اينكه به من با امن خويش در هنگامه‏هاى ترس امنيت دهى،و از هر غم و اندوه كوبنده در دژ استوار خويش پناهم‏ دهى،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و چاره‏جويیام را بوسيله او شفيع سودمندى برايم در روز قيامت‏ قرار ده،به يقين تو مهربانترين مهربانانى.

منبع : بیتوته